close

Olet mahdollisesti väärällä OBO-Bettermannin Internet-sivustolla. Voit siirtyä seuraaviin maavaihtoehtoihin:

Tietosuojalausunto

Tietosuojalausunto

A. Yleisiä tietojen käsittelyä koskevia määrityksiä internet-sivuillamme

1. Tämän tietosuojaselosteen aihe

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG (jäljempänä myös OBO) kiittää sinua internet-sivujamme ja verkkosivustolla tarjoamiamme tuotteita kohtaan osoittamastasi mielenkiinnosta.

Henkilötietojesi suojaaminen on meille erittäin merkityksellinen ja tärkeä tehtävä. Alla haluamme kertoa sinulle yksityiskohtaisesti siitä, mitä tietoja keräämme, kun käyt internet-sivuillamme tai käytät niiden tarjontaa, ja miten sen jälkeen käsittelemme ja käytämme tietojasi. Lisäksi kerromme myös, mitä tietojen suojaustoimenpiteitä olemme suorittaneet organisatorisesti ja teknisesti.

Rekisteröidyn henkilön henkilötietojen, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite tai puhelinnumero, käsittely suoritetaan aina voimassa olevien tietosuojamääräysten mukaisesti. Tässä tietosuojaselosteessa esitämme keräämiemme, käyttämiemme ja käsittelemiemme henkilötietojen tavan, laajuuden ja tarkoituksen sekä missä määrin henkilötietojen käsittely mahdollisesti koskee sinua.

Vaikka henkilötietojen rekisterinpitäjänä olemme suorittaneet monia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, internet-pohjaisessa tiedonsiirrossa voi aina olla aukkoja siten, että täydellistä suojausta ei voi taata. Pyydämme sinua ottamaan tämän huomioon internet-sivujemme käytössä.

2. Käsitemääritykset

1.1 Henkilkohtaisia tietoja ovat niden tietosuojamrysten mukaisesti yksittiset henkilsi ja henkilkohtaisia olosuhteitasi koskevat tiedot. Nihin tietoihin kuuluvat erityisesti nimesi, shkpostiosoitteesi ja osoitteesi sek puhelinnumerosi.

1.2 Henkilkohtaisiin tietoihisi lukeutuvat mys verkkosivustomme kytttietosi, joita kermme tmn tietosuojalausunnon mukaisesti. Pelkstn tiedonhakutarkoituksessa tehtyjen vierailujen yhteydess tietojen kerminen tapahtuu psntisesti lokitiedostoja ja evsteit kyttmll.

3. Käsittelijän nimi ja osoite

Rekisterinpitäjä tietosuoja-asetuksen merkityksessä:

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
58710 Menden
Puhelin: 0049-2373-89-0
Faksi: 0049-2373-89-238
Sähköposti: info@obo.fiinfo(at)obo.de

4. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG
- tietosuojavastaava -
Hüingser Ring 52
58710 Menden

Puh.: 0049-2373-89-1351
Sähköposti: info@obo.fi, datenschutz(at)obo.de

5. Henkilötietojen poistaminen ja käsittelyn estäminen / säilytyksen kesto

Mikäli mitään poikkeavaa ei ole mainittu henkilötietojen asianomaisen käsittelyn yhteydessä tämän tietosuojaselosteen luvussa B, tallentamamme tiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei ole enää tarpeellista eikä lakisääteisesti ole mitään säilytysvelvollisuuksia. Mikäli rekisteröidyn henkilön tietoja ei poisteta, koska niitä tarvitaan muihin ja laillisesti sallittuihin tarkoituksiin, niiden käsittelyä rajoitetaan. Ts. tietojen käsittely estetään eikä niitä käytetä muihin tarkoituksiin. Tämä koskee esim. rekisteröidyn tietoja, joita pitää kauppa- tai vero-oikeuteen liittyvistä syistä säilyttää.

Lakisäädösten mukaan säilytyksen kesto on kuusi vuotta saksalaisen kauppalain § 257 artiklan 1 mukaan (tilikirjat, inventaarit, tilinavaukset, tilinpäätökset, kauppakirjeet, maksutositteet jne.) sekä kymmenen vuotta saksalaisen verolain § 147 artiklan 1 mukaan (kirjanpito, inventoinnit, toimintakertomukset, kauppa- ja liiketoimintakirjeet jne.).

6. Rekisteröidyn oikeudet

6.1. Oikeus saada vahvistus tietojen käsittelystä

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä vahvistuksen saantioikeuttaan, hän voi milloin tahansa kääntyä meidän tai tietosuojavaltuutettumme puoleen.

6.2. Oikeus saada pääsy tietoihin

Jokaisella rekisteröidyllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on oikeus saada maksutta tietoa hänestä tallennetuista henkilötiedoista ja jäljennös näistä tiedoista. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada seuraavat tiedot:

- käsittelyn tarkoitukset

- henkilötietoryhmät, joita käsitellään

- vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, erityisesti kolmansissa maissa olevat vastaanottajat tai kansainväliset järjestöt, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa

- mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit

- rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista tai henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä

- oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

- jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot

automaattisen päätöksenteon, muun muassa GDPR:n 22 art. 1 ja 4 kohdassa tarkoitetun profiloinnin olemassaolo, sekä ainakin näissä tapauksissa merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraukset rekisteröidylle.

Jos henkilötietoja siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle, rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus siirrosta. Jos näin tehdään rekisteröidyllä on oikeus saada ilmoitus siirtoa koskevista asianmukaisista suojatoimista.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tietoihin pääsyoikeuttaan, hän voi milloin tahansa kääntyä meidän tai tietosuojavaltuutettumme puoleen.

6.3 Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot oikaistaan ilman aiheetonta viivytystä. Ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin, rekisteröidyllä on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä tietojen oikaisuoikeuttaan, hän voi milloin tahansa kääntyä meidän tai tietosuojavaltuutettumme puoleen.

6.4 Oikeus tietojen poistamiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, ja rekisterinpitäjällä on velvollisuus poistaa henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen että jokin seuraavista perusteista täyttyy:

- henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;

- rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut GDPR:n 6 artik. 1 a kohdan tai 9 art. 2 a kohdan mukaisesti, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;

- rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR:n 21 art. 1 kohdan nojalla eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä GDPR:n 21 art. 2 kohdan nojalla;

- henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;

- henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai jäsenvaltion lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

- henkilötiedot on kerätty GDPR:n 8 art. 1 kohdassa tarkoitetun tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisen yhteydessä.

Mikäli jokin yllä mainituista perusteista täyttyy ja rekisteröity vaatii OBOn tallentamien henkilötietojen poistamista, hän voi milloin tahansa kääntyä tietosuojavastaavamme tai jonkun muun työntekijämme puoleen. Huolehdimme siitä, että poistamisvaatimus toteutetaan välittömästi.

Jos OBO on julkistanut henkilötiedot ja yrityksellämme on rekisterinpitäjänä GDPR:n 17 art. 1 kohdan mukaisesti velvollisuus poistaa tiedot, meidän on käytettävissä oleva teknologia ja toteuttamiskustannukset huomioon ottaen toteutettava kohtuulliset toimenpiteet, muun muassa tekniset toimet, ilmoittaaksemme henkilötietoja käsitteleville rekisterinpitäjille, että rekisteröity on pyytänyt kyseisiä rekisterinpitäjiä poistamaan näihin henkilötietoihin liittyvät linkit tai näiden henkilötietojen jäljennökset tai kopiot, mikäli käsittely ei ole välttämätöntä. Tulemme tekemään yksittäistapauksessa kaikki tätä koskevat välttämättömät toimenpiteet.

6.5 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on yksi seuraavista:

- rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden;

- käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista;

- rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;

- rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä GDPR:n 21 art. 1 kohdan nojalla odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet.

Mikäli kyseessä on yksi seuraavista tilanteista ja rekisteröity haluaa vaatia OBOn toimesta tallennettujen henkilötietojen käsittelyn rajoittamista, hän voi milloin tahansa kääntyä meidän tai tietosuojavaltuutettumme puoleen. Me huolehdimme sen jälkeen käsittelyn rajoittamisesta.

6.6 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu suostumukseen GDPR:n 6 art. 1 a kohdan tai 9 artiklan 2 a kohdan mukaisesti tai perustuu sopimukseen GDPR:n 6 art. 1 b kohdan mukaisesti ja käsittely suoritetaan automaattisesti. Tätä oikeutta ei sovelleta käsittelyyn, joka on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamista tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot siirrettyä GDPR:n 20 art. 1 kohdan mukaisesti siten, että ne siirretään suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, jos se on teknisesti mahdollista, eikä se rajoita muiden oikeuksia ja vapauksia.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä oikeuttaan siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, hän voi milloin tahansa kääntyä meidän tai tietosuojavaltuutettumme puoleen.

6.7 Vastustamisoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä, mikä perustuu GDPR:n 6 art. 1 e tai f kohtaan. Tämä koskee myös näihin säännöksiin perustuvaa profilointia.

OBO ei enää vastustamistapauksessa käsittele henkilötietoja, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeitä ja perusteltuja syitä, jotka syrjäyttävät rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet tai jos se on tarpeen oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos OBO käsittelee henkilötietoja suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin, kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Jos rekisteröity vastustaa henkilötietojen käsittelyämme suoramarkkinointia varten, emme enää käsittele henkilötietoja tähän tarkoitukseen.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyämme tieteellisiä tai tutkimustarkoituksia tai tilastollisia tarkoituksia varten GDPR:n 89 art. 1 kohdan mukaisesti, paitsi jos käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi.

Rekisteröity voi käyttää vastustusoikeuttaan kääntymällä suoraan meidän puoleemme. Tietoyhteiskunnan palvelujen käyttämisen yhteydessä ja sen estämättä, mitä direktiivissä 2002/58/EY määrätään, rekisteröity voi käyttää vastustamisoikeuttaan automaattisesti teknisiä ominaisuuksia hyödyntäen.

6.8 Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna

Jokaisella rekisteröidyllä on eurooppalaisten direktiivien ja säädösten laatijoiden takaama oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi, mikäli päätös

- ei ole välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten;

- on hyväksytty rekisterinpitäjään sovellettavassa unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa vahvistetaan myös asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi tai

- perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen.

Jos päätös

- on välttämätön rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen tekemistä tai täytäntöönpanoa varten tai

- perustuu rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen, OBO toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien sekä oikeutettujen etujen suojaamiseksi; tämä koskee vähintään oikeutta vaatia, että tiedot käsittelee rekisterinpitäjän puolesta luonnollinen henkilö, sekä oikeutta esittää kantansa ja riitauttaa päätös.

Jos rekisteröity haluaa käyttää tätä automaattisiin päätöksiin liittyvää oikeuttaan, hän voi milloin tahansa kääntyä meidän tai tietosuojavaltuutettumme puoleen.

6.9 Oikeus tietojen käsittelyyn annetun suostumuksen peruuttamiseen

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus henkilötietojen käsittelylle antamansa suostumuksen peruuttamiseen.

Jos rekisteröity haluaa käyttää henkilötietojensa käsittelyn peruuttamisoikeuttaan, hän voi milloin tahansa ottaa yhteyttä meihin.

Jokainen rekisteröity voi milloin tahansa ottaa meihin suoraan yhteyttä kaikissa tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä ja ehdotuksissa.

6.10 Oikeus tehdä valitus tietosuojan valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä koskeva valitus.

7. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Mikäli tämän tietosuojaselosteen seuraavan luvun B asianomaisen tietojen käsittelytapahtuman kuvauksen yhteydessä ei muuta ilmoiteta, pätevät seuraavat säännöt.

GDPR:n 6 art. I a kohta on oikeusperuste OBOn käsittelytoimenpiteille, joille tarvitaan suostumus määrättyyn tarkoitukseen. Kun henkilötietojen käsittely on tarpeen meidän tai jonkin tytäryrityksemme - jonka palveluita ja/tai tuotteita pyyntö koskee - toimesta sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, käsittely perustuu GDPR:n 6 art. I b kohtaan. Sama koskee sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamista esimerkiksi palveluidemme ja tuotteidemme pyyntöjen yhteydessä.

Jos henkilötietojen käsittely on tarpeen OBOn lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, tällöin käsittely perustuu GDPR:n 6 art. I c kohtaan. Harvoissa tapauksissa henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn tai toisen luonnollisen henkilön elintärkeiden etujen suojaamiseksi. Tässä tapauksessa käsittely perustuu GDPR:n 6 art. I d kohtaan.

Lopuksi käsittelytoimet voivat perustua GDPR:n 6 art. I f kohtaan. Tällä oikeusperusteella, jota yllä mainitut oikeusperusteet eivät kata, käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät tällaiset edut Tämä käsittely on meille sallittua, koska eurooppalainen lainsäätäjä on sen erikseen maininnut (vrt. GDPR:n johdanto 47 lause 2).

8. Oikeutettujen etujen huomioon ottaminen

Mikäli tämän tietosuojaselosteen luvussa B asianomaisen tietojen käsittelyn yhteydessä ei ole muuta säädetty ja henkilötietojen käsittely perustuu GDPR:n 6 artiklan I kohdan alakohtaan f, oikeutettu etumme on liiketoimiemme suorittaminen ja niihin liittyvien taloudellisten etujen turvaaminen.

9. Tietosuoja yhteystietojamme käytön yhteydessä / Peruutusmahdollisuus

Jos käytät yhteydenotossa meihin verkkosivustollamme ilmoittamiamme yhteystietoja (kuten esim. sähköpostiosoitetta tai faksinumeroa), tässä yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään yhteydenottoon liittyvään tarkoitukseen. Jos pyyntösi ei kohdistu OBO Bettermann Holding GmbH & Co. KG:n (OBO), vaan jonkin tytäryhtiömme palveluihin ja/tai tuotteisiin, tytäryhtiö käsittelee pyyntösi ja vastaa sinulle. Tätä varten pyyntösi on välitettävä tytäryhtiölle.

Mikäli yhteydenottosi syy on kiinnostus palveluitamme tai tuotteitamme kohtaan tai meidän kanssa solmimasi sopimuksen täytäntöönpano, tällöin oikeusperuste on GDPR:n 6 art. kohta 1 b. Kaikissa muissa yhteydenottotapauksissa meillä on oikeutettu etu tietojen käsittelyyn yhteydenottosi perusteella GDPR:n 6 art. 1 f kohdan mukaan.

Pyyntöösi vastaamisen tai sopimussuhteen solmimisen ja täytäntöönpanon yhteydessä keräämämme henkilötiedot tallennetaan pyynnön täydelliseen käsittelyyn tai sopimussuhteen päättymiseen asti ja sen jälkeen (ei ennen mahdollisten takuuaikojen umpeutumista) ne poistetaan, jollemme ole GDPR:n 6 art. 1 kohdan lauseen 1 c mukaisesti kauppa- tai vero-oikeuteen liittyvistä syistä säilyttämis- ja dokumentointivelvollisia (kauppalain, verolakien) mukaan tai olet antanut suostumuksesi tämän ajan ylittävälle säilyttämiselle GDPR:n 6 art. 1 kohdan lauseen 1 a mukaan. Lisäksi haluamme ylläpitää yhteyttä sinuun myös tilauksen käsittelyn jälkeen tai sopimuksen päätyttyä ja lähettää sinulle sähköisessä muodossa - esim. antamallasi sähköpostiosoitteella - esitteitä palveluistamme ja tarjonnastamme. Tietojen käsittelyssä näitä asiakassuhteiden ylläpidon ja hoidon tarkoituksia varten sekä yhteydenpidon helpottamiseksi tukeudumme oikeutettuun etuumme GDPR:n GDPR:n 6 art. 1 f kohdan mukaan, jolloin perusoikeutesi ja vapautesi huomioon ottaen näemme myös edut, joita näihin yhteydenottoihin liittyy, esim. ilmoittamalla ajoissa palveluistamme ja tarjouksistamme mahdollisuus osallistua muiden rakennushankkeiden tarjousten laadintaan tai voida selvittää kysymyksiä suoraan yhteyshenkilöiden kanssa. Sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, joka tehdään GDPR:n 6 art. 1 f kohdan perusteella ja jota ei käytetä suoramainontaan, henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Suoramainonnan tapauksessa voit sitä vastoin milloin tahansa vastustaa käsittelyä ilman syiden ilmoittamista.

Tietoja, joita käsitellään DGPR:n 6 art. 1 f kohdan perusteella asiakasuskollisuuden luomisen tai välittömän yhteydenpidon tarkoituksessa, käsitellään oikeutetun edun olemassaolon ajan ja ne poistetaan sen jälkeen, kuitenkin viimeistään silloin, kun ilmoitat vastustavasi tietojen käsittelyä. Lakiin perustuva säilytysvelvollisuus pätee myös näiden tietojen käsittelyssä.

Tämän määräyksen mukaisesti käsiteltyjen henkilötietojen vastaanottajia ovat IT-palveluntarjoajat (erityisesti hosting-palvelut), joiden kanssa olemme GDPR:n 28 artiklan mukaisesti solmineet käsittelysopimuksen, ja mahdollisesti tytäryritykset, joiden palveluihin ja/tai tuotteisiin pyyntösi kohdistuu.

10. Tietosuoja työnhaun ja hakumenettelyn yhteydessä

Me keräämme ja käsittelemme työnhakijoiden henkilötietoja hakumenettelyn toteuttamistarkoituksessa ja siten työsopimuksen tekemistä edeltävänä toimenpiteenä GDPR:n 6 art. 1 f kohdan merkityksessä tai oikeutetun etumme perusteella GDPR:n 6 art. 1 f kohdan mukaan työntekijöitä palkattaessa.

Käsittely voidaan suorittaa myös sähköisesti, esim. kun hakija lähettää hakemusasiakirjoja meille sähköisesti, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeemme avulla. Jos solmimme hakijan kanssa työsopimuksen, annettuja tietoja käytetään työsuhteen toteuttamistarkoituksessa laillisia määräyksiä noudattaen. Jos rekisterinpitäjä ei solmi työsuhdetta hakijan kanssa, hakuasiakirjat poistetaan automaattisesti kahden kuukauden kuluttua kielteisen päätöksen ilmoittamisesta, mikäli rekisterinpitäjällä ei ole muita poistamisen vastaisia oikeutettuja etuja. Muu oikeutettu etu tässä merkityksessä on esimerkiksi perusteluvelvollisuus yleisen yhdenvertaisuuslain mukaisessa menettelyssä.

Vastaanotettujen hakemusten digitaalisen käsittelyn perusteella käsiteltyjen henkilötietojen vastaanottajia ovat IT-palveluntarjoajamme (erityisesti hosting-palvelut), joiden kanssa olemme solmineet vastaavat käsittelysopimukset GDPR:n 28 artiklan mukaan.

11. Näiden tietosuojamääräysten muutokset

OBO pidättää oikeuden muuttaa näitä tietosuojamääräyksiä milloin tahansa siten, että ne vaikuttavat tuleviin käsittelyihin. Kulloinkin ajankohtainen versio on saatavilla verkkosivustollamme. Käy verkkosivustolla säännöllisesti ja tutustu voimassa oleviin tietosuojamääräyksiin.

B. Yleisiä tietojen käsittelyä koskevia määräyksiä internet-sivuillamme

1. Tietojen kerääminen ja käyttö

Tietojen keräämisen ja käytön laajuus ja tapa ovat erilaiset siitä riippuen käytkö internet-sivuillamme vain hankkiaksesi tietoa tai käytätkö tarjoamiamme palveluita, kuten esim. sopimuksen tekeminen internet-sivujen kautta ja mahdollinen rekisteröityminen.

2. Käyttö tiedonhankintaa / Kerätyt tiedot / Evästeet

(1) Kun käytät verkkosivustoa ainoastaan tiedonhankintaan, siis kun esim. et tee tilauksia verkkosivustomme kautta tai välitä muulla tavoin tietoa, keräämme vain sellaisia henkilötietoja, joita selaimesi välittää palvelimellemme. Jos haluat katsella verkkosivustoamme, keräämme seuraavia tietoja, jotka ovat meille teknisesti välttämättömiä voidaksemme näyttää sinulle verkkosivustomme ja taata sen vakauden ja turvallisuuden (oikeusperuste on GDPR:n 6 art. 1 kohdan 1 lauseen alakohta f):

  • IP-osoite
  • pyynnön päivämäärä ja kellonaika
  • aikavyöhyke-ero Greenwichin aikaan (GMT)
  • pyynnön sisältö (konkreetti sivu)
  • käyttötila/HTTP-tilakoodi
  • siirretty tietomäärä
  • verkkosivusto, jolta pyyntö tulee
  • selain
  • käyttöjärjestelmä ja sen käyttöliittymä
  • selainohjelman kieli ja versio.
(2) Tämän määräyksen kappaleen 1 mukaisesti käsitellyt tiedot tallennetaan ilmoitettuihin tarkoituksiin 30 päivän ajaksi ja poistetaan sen jälkeen.

(3) Aiemmin mainittujen tietojen lisäksi verkkosivustomme käytön yhteydessä tietokoneellesi tallennetaan evästeitä. Se tapahtuu suostumuksesi perusteella GDPR:n 6 art. 1 a kohdan mukaisesti, jos olet internet-sivuillamme tullessasi hyväksynyt evästeiden käytön. Tällöin asetetaan ns. Accept Cookie (hyväksy evästeet), jolla ei itsessään ole muuta sisältöä kuin viite siihen, että evästettä on napsautettu ja sillä on sallittu istuntoevästeet. Lisäksi evästeitä käytetään oikeutetun etumme perusteella GDPR:n 6 art. kohdan 1 f kohdan mukaisesti verkkosivustomme optimoinnissa ja taloudellisessa käytössä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttämäsi selaimen kohdistamina kiintolevyllesi, ja joiden kautta taho, joka evästeet asettaa (tässä me), saa määrättyä tietoa. Evästeet eivät voi suorittaa mitään ohjelmia tai tartuttaa viruksia tietokoneellesi. Niiden avulla voidaan internet-sivustot tehdä käyttäjäystävällisemmiksi ja tehokkaammiksi.

(4) Evästeiden käyttö:

a) Verkkosivustomme käyttää seuraavia eväteitä, joiden sisältö ja toimintatapa esitetään alla:

- väliaikaiset evästeet (b)
- pysyvät evästeet (c).

b) Väliaikaiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimesi. Näihin kuuluvat erityisesti istuntoevästeet. Ne tallentavat niin sanotun istuntotunnuksen, jonka avulla selaimesi eri pyyntöjä voidaan kohdistaa samaan istuntoon. Siten tietokoneesi voidaan tunnistaa, kun palaat uudelleen verkkosivustollemme. Istuntoevästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen.

c) Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti määritettyjen aikojen kuluttua, jotka ovat erilaiset eri evästeille, ja voivat olla jopa useita vuosia. Voit milloin tahansa poistaa evästeet selaimesi suojausasetusten kautta.

d) Voit määrittää selaimesi asetukset toiveidesi mukaisesti ja esim. estää kolmannen osapuolen evästeet tai kaikki evästeet. Haluamme kuitenkin korostaa, että et sen jälkeen mahdollisesti pysty käyttämään tämän verkkosivuston kaikkia toimintoja.
(5) Edellä esitettyjen kappaleiden mukaisesti käsiteltyjen tietojen vastaanottajia ovat IT-palveluntarjoajat (erityisesti hosting-palvelut), joiden kanssa olemme sopineet vastaavan käsittelysopimuksen GDPR:n 28 artiklan mukaan.

3. Google Analytics

Käytämme oikeutetun etumme perusteella verkkosivustomme analyyseissä, optimoinnissa ja taloudellisessa käytössä GDPR:n 6 art. 1 f kohdan mukaisesti "Google Analytics" -palvelua, Google Inc. ("Googlen") verkkoanalyysipalvelua Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Google käyttää evästeitä. Evästeiden välittämät tiedot käyttäjien verkkosivuston käytöstä siirretään tavallisesti USA:ssa olevalle Googlen palvelimelle ja tallennetaan sinne.

Google on sertifioitu Privacy Shield -sopimuksen mukaisesti ja tarjoaa sen vuoksi takuun siitä, että eurooppalaista tietosuojalakia noudatetaan:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active.

Google käyttää näitä tietoja toimeksiannostamme verkkosivustolla käyntien analysointiin laatiakseen verkkosivujen käytöstä raportteja ja tuottaakseen meille verkkosivuston ja internet-sivuston käyttöön liittyviä palveluita. Tässä yhteydessä voidaan käsitellyistä tiedoista luoda käyttäjille käyttäjäprofiileja.

Me käytämme Google Analytics -palvelua voidaksemme Googlen ja sen kumppanien mainospalveluiden kautta näyttää mainoksia vain sellaisille käyttäjille, jotka ovat osoittaneet mielenkiintonsa verkkotarjontaamme kohtaan tai joilla on määrättyjä ominaisuuksia (esim. mielenkiinto määrättyihin aiheisiin tai tuotteisiin, jotka määritetään verkkokäyntien avulla), ja jotka välitämme Googlelle (ns. "uudelleenmarkkinointi" tai "Google Analytics -audienssit"). Uudelleenmarkkinointi-audienssien avulla haluamme myös varmistaa, että mainoksemme vastaavat potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinnon kohteita eivätkä vaikuta häritsevästi.

Me käytämme Google Analytics -ohjelmaa, joka sisältää Universal Analytics -toiminnot. Universal Analyticsin avulla voimme analysoida tapahtumia sivuillamme laiteriippumattomalla tavalla (esim. käyntejä kannettavan tietokoneen ja myöhemmin tabletin kautta). Tämä on mahdollista käyttäjätunnuksen pseudonyymillä kohdennuksella käyttäjään. Tällainen kohdistus tapahtuu, kun rekisteröidyt asiakastilille tai kirjaudut sisään asiakastilillesi. Tällöin ei kuitenkaan välitetä mitään henkilötietoja Googlelle. Vaikkakin Universal Analyticsissä on lisätoimintoja Google Analytics -ohjelmaan nähden, se ei silti aiheuta tietosuojasi, kuten IP-peiton tai selaimen lisäosien, rajoittamista.

Käytämme Google Analyticsiä vain aktivoidun IP-anonymisoinnin kanssa. Se tarkoittaa, että Google lyhentää käyttäjän IP-osoitteen Euroopan unionin jäsenvaltioiden tai muiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien sopimusvaltioiden alueella. Vain poikkeustapauksissa siirretään koko IP-osoite Googlen palvelimelle USA:ssa ja lyhennetään siellä.

Käyttäjän selaimen välittämää IP-osoitetta ei yhdistetä Googlen muihin tietoihin. Käyttäjät voivat estää evästeiden tallentamisen selainohjelmansa vastaavalla asetuksella. Lisäksi käyttäjät voivat estää evästeiden välittämien ja verkkosivukäynteihin liittyvien tietojen keräämisen Googlelle sekä niiden käsittelyn Googlen toimesta lataamalla ja asentamalla alla olevasta linkistä saatavan selaimen liitännäisohjelman.

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Lisätietoa Googlen tietojen käytöstä, asetus- ja estämismahdollisuuksista saat tästä:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners
http://www.google.com/policies/technologies/ads
http://www.google.de/settings/ads

Lisäksi voit estää Google Analytics -ohjelman tietojen keruun (erityisesti mobiileissa päätelaitteissa, joihin ei voi asentaa yllä mainittua selainohjelmaa) napsauttamalla seuraavaa linkkiä. Sillä asetetaan Opt-Out-eväste, joka estää tietojesi keräämisen, kun seuraavan kerran käyt tällä verkkosivustolla: Ota Google Analytics pois käytöstä

5. Toimintojen ja tarjonnan käyttäminen internet-sivuillamme

Kun haluat hyödyntää verkkosivustollamme tarjottuja palveluita, kuten esimerkiksi maksullisia tilauksia verkkokaupastamme tai tilata uutiskirjeen, on välttämätöntä, että annat meille muita henkilötietoja. Tietoa tästä löydät seuraavista määrityksistä.

5.1 Yhteydenottolomake

(1) Kun käytät vapaaehtoisesti yhteydenottolomakettamme, sinua pyydetään antamaan yrityksesi nimi, etu- ja sukunimesi, yrityksesi postiosoite sekä oma sähköpostiosoitteesi, jolloin nämä tiedot on merkitty pakollisiksi tiedoiksi. Voit antaa myös muita tietoja henkilökohtaisen tavoitettavuutesi parantamiseksi (esim. puhelinnumero, ammattinimike tai toimi sekä pyyntösi/yhteydenottosi syy (viesti).

(2) Kun lähetät pyyntösi, tallennamme käytetyn IP-osoitteen ja yhteydenottosi ajankohdat. Menettelyn tarkoitus on pystyä osoittamaan pyyntösi ja tarvittaessa selvittää mahdollinen henkilötietojesi väärinkäyttö.

(3) Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle on antamasi nimenomainen suostumus GDPR:n 6 art. 1 a kohdan mukaan. Tietojasi käytetään myös pyyntöösi vastaamisen ja sopimukseen liittyvien ja sitä edeltävien toimenpiteiden valmistelun tarkoituksissa GDPR:n 6 art. 1 b kohdan mukaisesti. Lisäksi tietojen käsittely suoritetaan oikeutetun edun perusteella GDPR:n 6 art. 1 f kohdan merkityksessä palveluitamme tai tarjouksiamme koskevan pyyntöösi vastaamisessa ja tässä yhteydessä mahdollisen käytetyn sähköpostiosoitteen väärinkäytön osoittamisessa. Jos erotetaan pakollisten tietojen ja vapaaehtoisten tietojen välillä, pakollisissa tiedoissa kysytään GDPR:n 5 art. 1 c kohdan, 25 artiklan mukaan vain tietoja, jotka tyypillisesti siirretään muillakin pyyntökanavilla, esim. pyynnön esittäjän sähköinen allekirjoitus, ja joista on havaittu, että kyseiset tiedot (katso kappale 2) ovat välttämättömiä pyyntöihin vastattaessa. Tarvitsemme näitä tietoja esimerkiksi siihen, että voimme kohdistaa pyynnön esittäjän
- oikeaan jakelualueeseen
- oikealle kenttätyöntekijälle
- esittää hänelle kohdennetusti messu- ja seminaarikutsuja
- lähettää sertifikaatteja seminaariosallistumisesta
- lähettää materiaaleja
- toimittaa materiaaleja/malleja yms.
- suositella paikan päällä toimivia tukkukauppiaita.
Vapaaehtoisesti annetut tiedot, kuten esim. ammatti tai pyynnön tausta, auttavat meitä palvelemaan sinua välittömästi parhaalla mahdollisella tavalla ilman, että meidän tarvitsee esittää lisäkysymyksiä, koska meillä on tarjolla esim. eri ammattiryhmille erilaisia tuotteita ja tiedotusmateriaaleja. Oikeutettu etumme on GDPR:n 6 art. 1 f kohdan mukaisesti lopuksi myös se, että voimme käyttää antamiasi tietoja myöhemmässä yhteydenpidossa (mahdollisen) asiakassuhteen hoidossa ja välittää sinulle tietoa tarjouksistamme ja palveluistamme.

(5) Poistamme käyttöömme antamasi tiedot heti, kun niitä ei enää tarvitse säilyttää edellä mainittuihin tarkoituksiin. Jos peruutat suostumuksesi tietojesi käsittelylle, minkä voit milloin tahansa tehdä siten, että se ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, ja/tai vastustat tietojen käsittelyä oikeutettuna etuna (GDPR:n 6 art. 1 f kohta), poistamme tiedot välittömästi. Tämä ei päde silloin, kun jokin muu laillinen peruste (esim. sopimuksen täytäntöönpanoa edeltävät ja sitä seuraavat toimenpiteet, GDPR:n 6 art. 1 b kohta) oikeuttaa käsittelyn jatkamisen tai lailliset säilyttämisvelvollisuudet estävät välittömän poistamisen (GDPR:n 6 art. 1 c kohta).

(6) Näiden määräysten mukaisesti käsiteltyjen tietojen vastaanottajia ovat IT-palveluntarjoajat (erityisesti hosting-palvelut), joiden kanssa olemme sopineet vastaavat käsittelysopimukset GDPR:n 28 artiklan mukaisesti tai mahdollisesti tytäryritykset, joiden palveluihin tai tuotteisiin pyyntösi kohdistuu.

5.2 Uutiskirjeet

(1) Suostumuksellasi ja ilmoittamalla sähköpostiosoitteesi voit tilata uutiskirjeemme, jossa välitämme sinulle tietoa ajankohtaisista mielenkiintoisista tarjouksistamme, palveluistamme ja tuotteistamme, käsittelemme yritystämme koskevia uutisia ja muita OBO-aiheita. Pakollinen tieto uutiskirjeiden lähettämiselle on vain sähköpostiosoitteesi.

(2) Uutiskirjeidemme tilaajaksi rekisteröitymisen yhteydessä käytämme ns. Double-opt-in -menettelyä. Se tarkoittaa, että lähetämme rekisteröitymisesi jälkeen sinulle sähköpostin ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen, jossa pyydämme sinua vahvistamaan, että suostut vastaanottamaan uutiskirjeitä. Jos et vahvista 72 tunnin kuluessa tilaustasi, tietosi estetään ja poistetaan automaattisesti. Lisäksi tallennamme käyttämäsi IP-osoitteet ja rekisteröitymisen ja vahvistuksen ajankohdat. Menettelyn tarkoituksena on, että pystymme osoittamaan rekisteröitymisesi ja selvittämään henkilötietojesi mahdollisen väärinkäytön. Kun olet vahvistanut uutiskirjeiden tilauksen, tallennamme antamasi tiedot kohdan 2 mukaisesti uutiskirjeiden lähettämistä varten ja sähköpostiosoitteesi mahdollisen väärinkäytön varalta kohdan 2 mukaisesti.

(4) Oikeusperuste henkilötietojesi käsittelylle on antamasi nimenomainen suostumus GDPR:n 6 art. 1 a kohdan mukaan ja koskien kohdan 2 mukaisesti käsiteltyjä tietoja oikeutettu etumme GDPR:n 6 art. 1 f kohdan mukaisesti pystyä osoittamaan tässä yhteydessä käytetyn sähköpostiosoitteen mahdollinen väärinkäyttö.

(5) Voit milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeiden vastaanottoa koskevan suostumuksesi ja tilauksen. Voit tehdä peruutuksen napsauttamalla jokaisen uutiskirjeen lopussa olevaa linkkiä tai sähköpostitse osoitteella info(at)obo.de tai lähettämällä viestin julkaisutiedoissa ilmoitettuihin osoitteisiin.

(6) Sähköpostiosoitteesi tallennetaan vain uutiskirjeiden lähettämistä varten ja vain haluamasi tilauksen keston ajaksi. Muut kohdan 1 mukaisesti tallennetut tiedot poistetaan viimeistään yhden kuukauden kuluttua tilauksen peruuttamisesta.

(7) Näiden määräysten mukaisesti käsiteltyjen tietojen vastaanottajia ovat IT-palveluntarjoajat (erityisesti hosting-palvelut), joiden kanssa olemme sopineet vastaavat käsittelysopimukset GDPR:n 28 artiklan mukaan.

5.3 OBO Construct

(1) Tarjoamme asiakkaillemme, työntekijöillemme ja mahdollisille uusille asiakkaille sekä sopimuskumppaneillemme verkkosivuillamme mahdollisuuden käyttää OBO Construct -ohjelmaamme eri käyttötasoilla. Se on saatavilla sekä ladattavana että verkkoversiona. Kun lataat ja/tai käytät ohjelmaamme, solmit kanssamme vastaavan käyttösopimuksen, vaikkakin käyttö on mahdollista maksutta.

Jotta ohjelman voi ladata, pitää ensin tallentaa latauslomakkeeseen käyttäjän henkilöä koskevia tietoja. Nämä tiedot ovat perustietoja, siis käyttäjän nimi, osoite ja sähköpostiosoite, jotka tarvitsemme voidaksemme tunnistaa käyttäjän sopimuskumppaniksi ja ottaa tarvittaessa yhteyttä (GDPR:n 6 art. 1 b kohta). Sen lisäksi pyydetään ammattinimike, jota tarvitsemme voidaksemme kohdistaa asianomaisten tuotteiden käyttäjät eri ammattialueisiin ja tuotteet ammattiryhmiin, jotka käyttävät ohjelmaa eniten. Tämä tietojen käsittely tapahtuu siis joka tapauksessa oikeutetun etumme perusteella (GDPR:n 6 art. 1 f kohta). Lisäksi tietojen käsittely suoritetaan myös GDPR:n 6 art. 1 a kohdan mukaisesti suostumuksellasi, koska voit täysin vapaaehtoisesti käyttää maksutonta ohjelmaa ja sen yhteydessä luovuttaa tietojasi.

Ohjelman latausmahdollisuuden lisäksi tarjoamme joidenkin OBO-Contruct tuotteiden yhteydessä (esim. OBO Construct lattia-asennusjärjestelmille ja OBO Construct maadoitusjärjestelmille) mahdollisuuden rekisteröityä ohjelman käyttäjäksi ja luoda myöhempiä sisäänkirjautumisia varten salasanan. Rekisteröinnin yhteydessä kysytään samat tiedot kuin aiemmin kuvatun latauslomakkeen yhteydessä samoihin käsittelytarkoituksiin siten, että niihin ensin viitataan. Sähköpostiosoitteesi tallennetaan, jotta rekisteröinti voidaan suorittaa loppuun, koska sinun on tilin aktivointi varten vahvistettava rekisteröitymisesi sähköpostilla lähetettävän linkin kautta. Lisäksi sähköpostiosoitettasi tarvitaan, jotta asetusmäärityksesi voidaan tallentaa ja kohdentaa sinulle. Sähköpostiosoitteellasi ja salasanalla voit kirjautua käyttäjänä sisään ja nähdä kaikki projektisi ja asetusmäärityksesi.

Heti kun sinulla on tili, voit luoda kuinka monta projektia tahansa. Ainoat pakolliset tiedot ovat projektin nimi ja tilauspäivämäärä. Päivämääräksi on esiasetettu ajankohdan päivämäärä ja projektin nimeksi "Uusi projekti", joka voidaan vaihtaa. Siten voit suoraan luoda projektin tarvitsematta muita tietoja projektia varten. Voit kuitenkin muuttaa projektin nimen ja syöttää muita projektikohtaisia tietoja (kuten projektilyhenne, projektinumero, asiakasnumero, asiakkaan nimi, asiakkaan osoite). Tällöin antamasi tiedot tallennetaan palvelimellemme ja käyttäjällä (sinä) on pääsy niihin vain salasanan käytön avulla.

Yllä mainittuja tietoja käsitellään rekisteröinnin yhteydessä antamasi suostumuksen perusteella GDPR:n 6 art. 1 a kohdan mukaisesti sekä sopimuksen täytäntöönpanoa varten GDPR:n 6 art. 1 b kohdan mukaisesti. Edelleen oikeutettu etumme on GDPR:n 6 art. 1 f kohdan mukaisesti antaa (mahdollisten ja/tai aiempien) asiakkaidemme sekä työntekijöidemme ja sopimuskumppaniemme käyttöön käytännöllinen ja heidän tarpeitaan vastaava ohjelma, jota jatkuvasti optimoidaan. Tätä varten ohjelman käyttöä pitää analysoida jatkuvan optimoinnin mahdollistamiseksi. Ohjelman verkkosovellusten käyttöä analysoidaan Google-Analytics -ohjelman avulla (katso aiheesta ja vastustusmahdollisuudesta yllä kohta B 3). Projektiin syöttämiäsi henkilötietoja ei koskaan käytetä tässä yhteydessä.

Sopimuksen täytäntöönpanolle on välttämätöntä (GDPR:n 6 art. 1 b kohta), ja se on myös oikeutettu etumme (GDPR:n 6 art. 1 f kohta), että voimme pyytää sinulta tallentamiesi yhteystietojen avulla palautetta käytetystä ohjelmasta ja/tai ottaa sinuun yhteyttä saadaksemme parannusehdotuksia tai ilmoittaaksemme sinulle jo käytettävän sovelluksen uusista ominaisuuksista tai tärkeistä laajennuksista / muista sovelluksista.

(2) Ilman nimenomaista suostumustasi tai laillista perustetta emme luovuta henkilötietojasi sopimuksen ulkopuolisille kolmansille osapuolille lukuun ottamatta käsittelijöinä toimivia ohjelmistokehittäjiämme. Me annamme nämä tiedot ohjelmistokehittäjillemme, jotta he voivat antaa käyttöösi välttämättömiä teknisiä tietoja tai käyttämäsi ohjelman päivityksiä. Korostamme, että tässä tapauksessa on kyse henkilötietojen käsittelijöistä GDPR:n 28 artiklan merkityksessä. Asianomaiset ohjelmistokehittäjät ovat sopimuksella sitoutuneet noudattamaan lakisääteisten vaatimusten mukaisesti tietosuojamääräyksiä.

(3) Sopimuksen täydellisen täytäntöönpanon jälkeen tietojesi muu käyttö estetään. Vero- ja kauppaoikeudellisten määräysten umpeutumisen jälkeen nämä tiedot poistetaan, mikäli et ole nimenomaisesti suostunut niiden käytön jatkamiseen. Tietoja käsitellään GDPR:n 6 art. 1 f kohdan perusteella siihen asti, kunnes oikeutettua etua ei enää ole, ja sen jälkeen ne poistetaan, viimeistään silloin, kun ilmoitat vastustavasi tietojen käsittelyä. Lakiin perustuva säilytysvelvollisuus pätee myös näiden tietojen käsittelyssä.

(4) Jos ohjelma hankitaan App-Storen kautta, on lisäksi otettava huomioon App-Store -palveluntarjoajan tietojesi käsittelyä koskevat ilmoitukset. Tietojen käytöstä vastaa ainoastaan App-Store -palveluntarjoaja.

6. Sosiaalisen median liitännäiset

Verkkosivustollamme ei käytetä sosiaalisen median liitännäisiä. Me ylläpidämme ainoastaan linkkejä eri sosiaalisen median palveluihin. Tiedot siitä, mitä henkilötietoja palveluntarjoajat tällöin keräävät ja käyttävät, saat asianomaisen palveluntarjoajan tietosuojaselosteista.

7. Google Maps

Tällä verkkosivustolla käytetään Google Maps -palvelua interaktiivisten karttojen näyttämiseen ja ajo-ohjeiden luomiseen. Google Maps on Googlen karttapalvelu, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Tätä palvelua käyttämällä sinulle näytetään sijaintipaikkamme ja mahdollinen ajoreitti sinne. Tämä on oikeutettu etumme GDPR:n 6 art. 1 f kohdan mukaan.

Google Maps -palvelun käytön kautta voidaan verkkosivuston käyttötietoja sisältäen IP-osoitteen ja reittisuunnittelutoiminnon yhteydessä syötettyjä (aloitus-)osoitetietoja siirtää Googlelle USA:han. Kun avaat internetissä verkkosivumme, joka sisältää Google-karttoja, selaimesi muodostaa suoran yhteyden Googlen palvelimiin. Google välittää kartan sisällön suoraan selaimeesi ja liitää sen sieltä verkkosivulle. Sen vuoksi meille ei ole mitään vaikutusta Googlen tällä tavoin keräämien tietojen laajuuteen. Tietämyksemme mukaan ne ovat ainakin seuraavia tietoja:
- asianomaisella verkkosivulla käynnin päivämäärä ja kellonaika
- avatun verkkosivun internet-osoite tai URL
- IP-osoite, reittisuunnitelman yhteydessä syötetty (aloitus-)osoite.

Tämä tapahtuu siitä riippumatta, onko Google antanut käyttöön käyttäjätilin, jonka kautta olet kirjautunut sisään, tai onko käyttäjätiliä ollenkaan. Jos olet kirjautunut sisään Googleen, tietosi kohdistetaan suoraan tiliisi. Jos et halua, että Google tekee kohdistuksen profiiliisi, sinun on ennen painikkeen aktivointia kirjauduttava ulos Googlesta. Google tallentaa tietosi (myös ei-sisäänkirjautuneiden käyttäjien tiedot) käyttäjäprofiileina ja analysoi niitä. Tällainen analyysi tehdään erityisesti GDPR:n 6 art. 1 f kohdan mukaan Googlen oikeutetun edun perusteella näyttää personalisoituja mainoksia, suorittaa markkinatutkimuksia ja/tai muokata verkkosivustoaan tarpeita vastaavaksi.

Sinulla on oikeus vastustaa tällaisen käyttäjäprofiilin luomista, tällöin sinun on kuitenkin käännyttävä Googlen puoleen. Lue sitä varten Googlen tietosuojakäytäntö osoitteesta https://www.google.com/policies/privacy. Vastustusmahdollisuus (Opt-Out) pitäisi olla saatavilla seuraavan linkin kautta www.google.com/settings/ads/.

Google LLC, jonka toimipaikka on USA:ssa, on sertifioitu eurooppalaisen tietosuojasopimuksen "Privacy Shield" perusteella, joka takaa EU:ssa pätevän tietosuojatason noudattamisen EU-komission (kritisoidun) käsityksen mukaan.

Jos et hyväksy tietojesi siirtoa Googlelle Google Maps -palvelun käytön yhteydessä, on olemassa myös mahdollisuus ottaa Google Maps -verkkopalvelu kokonaan pois käytöstä kytkemällä selaimessasi JavaScript-sovellus pois käytöstä. Google Maps -palvelua ja siten karttoja ei voi sen jälkeen enää näyttää tällä internet-sivustolla.

Googlen käyttöehdot voit lukea osoitteesta http://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, Google Maps -palvelun käyttöehdot osoitteesta https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Yksityiskohtaista tietoa tietosuojasta Google Maps -palvelun käytön yhteydessä löydät myös Googlen internet-sivulta ("Googlen tietosuojakäytäntö"): http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Käyttämällä verkkosivustoamme hyväksyt tietojesi käsittelyn Googlen Maps -reittisuunnittelun yhteydessä yllä kuvatulla tavalla ja edellä mainittuun tarkoitukseen.

8. Tietoturvatoimenpiteet

Olemme toteuttaneet organisatoriset, sopimukselliset ja tekniset tietoturvatoimenpiteet tekniikan nykytason mukaisesti varmistaaksemme, että tietosuojamääräyksiä noudatetaan ja suojataksemme siten käsittelemämme tiedot vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta muuttamiselta, häviämiseltä, tuhoamiselta tai luvattomalta pääsyltä. Tietoturvatoimenpiteisiin kuuluu erityisesti selaimesi ja palvelimen välinen tiedonsiirto salatussa muodossa.